Friday 13th March 2020
Tigrijiet Posposti

IL-KUNSILL TAL-MALTA RACING CLUB JIXTIEQ IHABBAR LI KONSEGWENZA TAS-SITWAZZJONI LI QED TINBIDEL MINN MUMENT GHALL-IEHOR FIR-RIGWARD TAL-CORONA VIRUS U IN VISTA LI L-GHAN PRINCIPALI HU LI NISSALVAGWARDJAW IS-SAHHA TAL-POPLU MALTI, ITTIEHDET DECIZJONI LI SA KEMM JINHAREG AVVIZ IEHOR IT-TIGRIJIET FIL-KORSA TAL-MARSA HUMA POSPOSTI.


FILWAQT LI NIFHMU LI DIN HIJA SITWAZZJONI SKOMDA PERO’ MA STAJNIEX NAGHMLU MOD IEHOR FIC-CIRKOSTANZI PREZENTI. MADANAKOLLU L-KORSA TIBQA MIFTUHA GHAT-TAHRIG BHAS-SOLTU IZDA MHUX SE JKUN HEMM GALOPPI WARA L-KAROZZA L-HADD FILGHODU.


GRAZZI LIL KULHADD TAL-KOPERAZZJONI