Thursday 12th March 2020
Sitwazzjoni Covid 19 Corona Virus

Il-Malta Racing Club qed issegwi direttivi u prekawzjonijiet li hargu l-awtoritajiet tas-Sahha rigward il-VIRUS COVID-19.


 


 


Il-Malta Racing Club qieghed f’kuntatt dirett mal-Ministeru Tas-Sahha biex jissalvagwardja is-sahha fuq il-membri, haddiema u dawk li huma involuti fil-qasam tat-tigrjiet taz-zwiemel, li jinkludu membri, gerrejja, volontarji, ufficjali,haddiema u spettaturi.


 


B’riferenza ghal mizuri li hareg il-Gvern ta Malta, partikolarment l-ghadd ta nies li jaqbez 2000 ruh, il Malta Racing Club ha nota ta dan l-avviz.  Din il-Mizura mhux mistennija li jkolla impatt fuq it-tigrijiet taz zwiemel li ha jkunu organizzati fil vicin.  Il Meetings li huma ipprogrammati ghal dawn l-10 t’ijiem ha jsiru kif ippjanat imma mhux ser tinqabez il-kwota ta spettaturi kif habbar il-gvern.  Is-sistema tat tickets tal-korsa ha jigu programmati biex dan ikun zgurat. 


 


Mill-bierah 11 ta’ Marzu, persuna li dahlu Malta minn Franza, Spanja, Svizzera u l-Germanja ha jkunu suggetti ghal 14 il gurnata kwarantina mandatorja.


 


Min naha l-ohra, persuni li kienu l-Italja, China, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran u l-Korea t’Isfel, mis 27 ta Frara 2020 il-qudddiem, ha jkunu sugetti wkoll ghal kwarantina mandatorja mid-dhul taghhom hawn Malta.  Dan il-perjodu joghodd mill l-ahhar gurnata li dawn il-ersuni kienu f’dawn il-pajjizi.


 


Iktar ahbarijiet fuq it-tigrijiet taz-zwiemel organizzati mill Malta Racing Club ha jkunu ippublikati fuq din il-website – www.maltaracingclub.com, fil granet li gejjin.


 


PREKAWZJONIJIET GENERALI


   • Aħsel idejk bis-sapun u l-ilma għal mill-inqas 20 sekonda, u fejn dawn ma jkunux disponibbli, uża regolarment disinfettant li jkollu bażi alkoħolika.

  • Għatti mnieħrek u ħalqek b’tissue jew bil-parti ta’ ġewwa ta’ minkbek meta tisgħol jew tagħtas.

  • Tagħtasx u tisgħolx f’idejk peress li tista’ tikkontamina oġġetti jew persuni li tmiss.

  • Iddisponi mit-tissues b’mod immedjat fil-bins, TĦALLIX tissues ‘l hawn u ‘l hinn.

  • Evita milli tmiss għajnejk, imnieħrek u ħalqek qabel ma taħsel idejk.

  • Żomm distanza ta’ metru meta tkun qed titkellem ma’ xiħadd li jkunmarid.


 


Il-Malta Racing Club theggeg lill pubbliku biex izomm ma dawn l-istruzzjonijet li inghataw mis-Supretendent tas-Sahha Pubblika.  Ghall aktar taghrif cemplu 111 – jew helpline tal-COVID-19, jew 21324086 ghal aktar informazzjoni.


L-ahhar ahbarijiet tistghu issibhom fuq https://covid19malta.info